Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
HUX-1-601-s
Nazwa:
Socjologia rzeczy
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólny i praktyczny
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna nowe, posthumanistyczne paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych koncentrujące się na analizach środowiska materialnego. UX1P_W04 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi, potrafi je analizować odnosząc się do otoczenia materialnego (przedmioty, technologie, inwentarze kulturowe a świat kulturowy i społeczny). UX1P_W05 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa analizując teksty dodatkowe przygotowane dla wykładu. UX1P_U06 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych, m.in. konsumpcji, prosumpcji, fenomenów takich jak kultura DIY oraz życie codzienne. UX1P_K06 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna nowe, posthumanistyczne paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych koncentrujące się na analizach środowiska materialnego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi, potrafi je analizować odnosząc się do otoczenia materialnego (przedmioty, technologie, inwentarze kulturowe a świat kulturowy i społeczny). + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa analizując teksty dodatkowe przygotowane dla wykładu. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych, m.in. konsumpcji, prosumpcji, fenomenów takich jak kultura DIY oraz życie codzienne. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Celem wykładu jest zbadanie tego, co Simon Bonner (1986) opisał jako obiekty materialne: wytworzone, zmieniane i używane w czasie i przestrzeni.
W trakcie wykładów zajmiemy się antropologiczną i socjologiczną analizą obiektów materialnych znanych z naszej codzienności: obecnych w przestrzeniach domu, sprzętów, ubiorów, jedzenia i… śmieci. Innym przedmiotem naszego zainteresowania są sposoby radzenia sobie ze światem kultury materialnej, m.in.: zjawiskami wymiany, konsumpcji, kolekcjonerstwa.
Naszym celem jest takie ujęcie pozornie jednowymiarowego świata materialnego, by zyskać nową, wielowymiarową perspektywę: patrzymy na nie z różnych perspektyw: symbolicznej, klasowej czy tożsamościowej. Każdy obiekt materialny, czy to nowy, czy porzucony stanowi bowiem odbicie naszej kultury, tożsamości, gospodarki, w której żyjemy.
-
1. Wprowadzenie. Zajęcia organizacyjne (w tym wprowadzenie do zadania 1.)
2. Społeczne życie rzeczy.
3. Wybrane perspektywy i wątki w badaniach nad kulturą materialną: marksizm, strukturalizm i semiotyka.
4. Kapsuła czasu – prezentacje studenckie 1.
5. Radzenie sobie ze światem rzeczy. Wymiana
6. Konsumpcja
7. Biografia rzeczy
8. Kolekcjonowanie
9. Oblicza materialności
10. Ubiór
11. Architektura nowoczesna i wernakularna
12. Wnętrza, wyposażenie i umeblowanie
13. Archeologia współczesna w praktyce – prezentacje studenckie
14. Zajęcia podsumowujące

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wymagania dla Uczestników/ek wykładu
By zaliczyć wykład należy:
- być obecnym na co najmniej 10 z 14 spotkań
- zrealizować 1 zadanie w ramach zajęć (zadanie indywidualne, archeologia współczesna).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne
- zalecana znajomość j. angielskiego w stopniu pozwalającym na zapoznanie się i korzystanie z literaturą obowiązkową (w ograniczonym zakresie) i dodatkową,
- zalecany wcześniejszy udział w kursach antropologii społeczno-kulturowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

TEKSTY OBOWIĄZKOWE
Bourdieu, Pierre, 2007. Dom czyli świat odwrócony, [w:] tenże, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki: 59-79.
Bourdieu, Pierre. 2009. Rozum praktyczny. O teorii działania. Kraków: WUJ, s. 131-160.
Dant, Tim. 2007. Kultura materialna w rzeczywistości społecznej. Kraków: WUJ
Levi-Srauss, Trójkąt kulinarny..
Pessel, Włodzimierz. 2010. Antropologia nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy. Warszawa: Trio i Collegium Civitas, s. 57-82.
Simmel, Georg. 2006. Z psychologii mody. Studium socjologiczne, [w:] tenże, Most i drzwi. Wybór esejów, Warszawa: Oficyna Naukowa: 20-31.

TEKSTY DODATKOWE
(T2) Nukaga, Misako. 2008. The Underlife of Kids’ School Lunchtime: Negotiating Ethnic Boundaries and Identity in Food Exchange, „Journal of Contemporary Ethnography”, Vol. 37(3), 342-380.
Konsumpcja
(T3) Douglas, Mary. W obronie zakupów. [w:] Piotr Sztompka i Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków: Znak: 334-356.
(T4) Goode, Jackie. 2007. Whose Collection Is It Anyway? An Autoethnographic Account of `Dividing the Spoils’ upon Divorce, „ Cultural Sociology”, Vol. 1(3): 365– 382.
(T5). Moshenska, Gabriel. 2008. A Hard Rain: Children’s Shrapnel Collections in the Second World War, „Journal of Material Culture”, Vol. 13(1): 107–125.
(T8) Jerram, Leif. 2006. Kitchen sink dramas: women, modernity and space in Weimar Germany, „Cultural Geographies” vol. 13: 538-556.
(T9) Ureta, Sebastian. 2008. There is one in every home’: Finding the place of television in new homes among a low-income population in Santiago, Chile, „International Journal of Cultural Studies”,Vol. 11(4): 477–497.
Jedzenie (wprowadzenie do zadania 2)
(T10) Warde Alan i Lydia Martens, 2008. Miłe spotkania przy stole, [w:] Piotr Sztompka i Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków: Znak: 371-392.
(T11) Reno, Joshua. 2009 Trash Is Someone’s Treasure: The Politics of Value at a Michigan Landfill, „Journal of Material Culture”,Vol. 14(1): 29–46

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe: