Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
HUX-1-217-s
Nazwa:
Człowiek i maszyna
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Długosz Mirosława (mmd@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Długosz Mirosława (mmd@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej UX1P_W05 Udział w dyskusji,
Projekt
M_W002 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. UX1P_W04 Udział w dyskusji,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Umiejętnie korzysta ze źródeł informacji, w oparciu o nią potrafi rozszerzać swoją wiedzę na temat kultury i społeczeństwa UX1P_U06 Udział w dyskusji,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie poszukuje rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę UX1P_K06 Udział w dyskusji,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętnie korzysta ze źródeł informacji, w oparciu o nią potrafi rozszerzać swoją wiedzę na temat kultury i społeczeństwa + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie poszukuje rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 • Inżynieria biomedyczna – rola, przykłady osiągnięć nauki i techniki
 • Elementy obrazowania medycznego
 • Zastosowania interakcji człowiek-komputer dedykowane osobom niepełnosprawnym
 • Implanty i sztuczne narządy
 • Rehabilitacja medyczna, element biomechaniki
 • Wirtualna rzeczywistość
 • Roboty medyczne
 • Sieci neuronowe i neurokomputery jako przykłady wykorzystania inspiracji biologicznych w technice
 • Elementy kognitywistyki
 • Elementy neuroekonomii

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie obliczana na podstawie prezentacji wykonanej pracy zaliczeniowej (w formie ustnej lub pisemnej). Praca zaliczeniowa dotyczy sposobu wykorzystania zdobytej podczas wykładów wiedzy w swojej dziedzinie (obszarze studiowania).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Tadeusiewicz R., Gąciarz T., Borowik B., Leper B.: Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#, Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, 2007 (Do książki dowiązane są liczne programy edukacyjne, dostępne w wersji źródłowej i w wersji wykonywalnej w Internecie)
 • Tadeusiewicz R.: Problemy biocybernetyki, PWN, Warszawa 1993 (II wydanie poprawione) (Książka dostępna w całości w Internecie)
 • Nałęcz M. (red.): Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Seria 9 monografii wydanych w latach 2000-2005 pod merytoryczną kontrolą Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk przez Akademicką Oficynę Wydawniczą EXIT
 • Będziński R.: Biomechanika Inżynierska. Zagadnienia wybrane. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1997\
 • Tadeusiewicz R. (red.): Inżynieria biomedyczna. Księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej, Wydawnictwo AGH, 2008
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Zazulak M.: Archiwum X, czyli rentgenodiagnostyka wczoraj i dziś, Podstawy inżynierii biomedycznej, T. 1 / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza, Piotra Augustyniaka, Wydawnictwa AGH, 2009
 • Zazulak M.: Podróż do wnętrza… człowieka, Podstawy inżynierii biomedycznej, T. 1 / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza, Piotra Augustyniaka, Wydawnictwa AGH, 2009
 • Czopek K., Zazulak M.: Wirtualne rozwarstwienie człowieka, czyli co potrafi tomografia komputerowa, Podstawy inżynierii biomedycznej, T. 1 / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza, Piotra Augustyniaka, Wydawnictwa AGH, 2009
Informacje dodatkowe: