Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
HKL-2-207-OD-s
Nazwa:
Tradycja i współczesność, aspekty uniwersalne i regionalne w kulturze i sztuce
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ochrona dóbr natury i dóbr kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Dębicki Jacek (jackdeb@autocom.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Dębicki Jacek (jackdeb@autocom.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. KL2A_W06, KL2A_W02 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . KL2A_W22 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego KL2A_W21 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się terminologią kulturoznawczą i potrafi tworzyc prezentacje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. KL2A_U05 Prezentacja
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. KL2A_U02 Udział w dyskusji,
Prezentacja
M_U003 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. KL2A_U19 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. KL2A_U11, KL2A_U04, KL2A_U21 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U005 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. KL2A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu nauk humanistycznych. KL2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. KL2A_K08 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się terminologią kulturoznawczą i potrafi tworzyc prezentacje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U005 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu nauk humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

W ramach proseminarium podejmowane są zagadnienia zgodnie z rozumieniem kulturoznawstwa jako interdyscyplinarnej nauki obejmującej te dyscypliny wiedzy, które tworzą trzon kulturoznawczych rozważań, badań i refleksji poznawczych. Kulturoznawstwo, wbrew niektórym nurtom poznawczym pojawiającym się w jego obrębie, które próbują ograniczyć jego obszar badawczy do epoki komputerów, a co jest sprzeczne choćby z semantyką nazwy tej dyscypliny, ma swoje początki tam, gdzie zaczęła się kultura i cywilizacja. Dlatego też taka formuła proseminarium, w ramach którego można badać tak tradycję jak i współczesność, jest pewną formą manifestacji rozumienia kultury jako historycznie uwarunkowanego ciągłego procesu przemian kulturowych mających miejsce w różnych miejscach i w różnym czasie.
Uczestnicy proseminarium mogą uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie badań procesów cywilizacyjnych, kulturowych i wielokulturowych, w tym również procesów kulturowych związanych ze sztukami plastycznymi, analizowanymi metodami historii sztuki, w tym zwłaszcza ikonologią, jak i semantyki sztuki. W ramach proseminarium będą preferowane analizy zjawisk kulturowych zarówno w centrach regionalnych (np. w Krakowie, ale nie wyłącznie) oraz w regionach, ze szczególnych uwzględnieniem regionu Małopolskiego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe: