Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
HSO-2-221-EG-s
Nazwa:
Społeczne i kulturowe zróżnicowanie społeczeństwa polskiego
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi przygotować czytać analitycznie prace socjologiczne, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych. SO2A_W09 Esej,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna jakościowe techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie w zakresie przygotowywanych koncepcji prac dyplomowych. SO2A_W10 Esej,
Aktywność na zajęciach
M_W003 zna koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych i potrafi analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym i kulturowym SO2A_W14 Esej,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi poprowadzić analizę przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U06 Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. SO2A_U08 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisanie prac dyplomowych. SO2A_U10 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U004 Potrafi korzystać z wybranych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SO2A_U12 Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U005 Potrafi skonstruować projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U08, SO2A_U03 Esej,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_K01, SO2A_K02 Esej,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i innych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. Potrafi samodzielnie napisać recenzję tekstu naukowego SO2A_K04 Esej,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K003 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z wybranych źródeł. SO2A_K03 Esej,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi przygotować czytać analitycznie prace socjologiczne, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna jakościowe techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie w zakresie przygotowywanych koncepcji prac dyplomowych. - - - - - + - - - - -
M_W003 zna koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych i potrafi analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym i kulturowym - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi poprowadzić analizę przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - - - - - - -
M_U003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisanie prac dyplomowych. - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi korzystać z wybranych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi skonstruować projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - - - - - - -
M_K002 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i innych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. Potrafi samodzielnie napisać recenzję tekstu naukowego - - - - - - - - - - -
M_K003 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z wybranych źródeł. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
seminarium

Ideą seminarium jest wspólne stawianie problemów badawczych a następnie rozwiązywanie ich. Dlatego tudenci powinni, poza literaturą zawodową równiez na bieżąco śledzić prasę społeczną, obserwować wydarzenia w kraju. Rezultatem spotkań ma być postawienie problemu badawczego i samodzielne jego rozwiązanie- praca dyplomowa.

Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: na podstawie aktywności na zajęciach ( 30%) i esej w formie recenzji z wybranej lektury (70%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe są szczegółowo określone przez osobę prowadzącą seminarium w zależności od tempa pracy magistrantów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Frank Furedi, 2008, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? roz 1. Dewaluacja intelektu
Michael Sandel, 2013, Czego nie można kupić za pieniądze. roz. 3 Jak rynek wypiera zasady moralne
Peter Burke, 2012, Historia kulturowa. roz. Zakończenie

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje dostępne pod adresem:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/szmeja-maria-06602

Informacje dodatkowe:

Zalecane przestrzeganie terminów harmonogramu prac.