Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
HSO-2-221-II-s
Nazwa:
Nowe technologie i ich wpływ na procesy społeczno-gospodarcze
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab, prof. AGH Nawojczyk Maria (marnaw@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab, prof. AGH Nawojczyk Maria (marnaw@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie nowych technologii. SO2A_W14 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla dla badania świata nowych technologii. SO2A_W09, SO2A_W10 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U002 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w relacjach pomiędzy światem nowych technologii a innymi sferami życia społecznego. SO2A_U12, SO2A_U06, SO2A_U08 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z zakresu nowych technologii. SO2A_U09, SO2A_U10, SO2A_U08 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych źródeł oraz stosuje do nich podejście krytyczne. SO2A_K03, SO2A_K04, SO2A_K01, SO2A_K02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie nowych technologii. - - - - - + - - - - -
M_W003 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla dla badania świata nowych technologii. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U002 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w relacjach pomiędzy światem nowych technologii a innymi sferami życia społecznego. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z zakresu nowych technologii. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych źródeł oraz stosuje do nich podejście krytyczne. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Procesy gospodarcze są zakorzenione społecznie i kulturowo. Nowe technologie stanowią istotny modyfikujący czynnik tych relacji. Ich eksploracja w kontekście ekologii przestrzeni – regionu, kraju, UE, gospodarki globalnej będzie osią prowadzonych w ramach proseminarium rozważań. Badacze problemu wskazują na nowe formy systemów ekonomicznych, strukturyzujące się w kontekście rewolucji informacyjnej, określane mianem network economy, new economy, digital economy, w których podstawą jest wartość informacji i wiedzy, nie zaś zasoby materiałochłonne. Szczególny nacisk zostanie położony na podstawowe filary przedsiębiorczości dostosowującej się do wyzwań infosfery.
Prace magisterskie miałyby pokazywać różnorodność procesów zachodzących w sferze gospodarki (jej różnorodnych wymiarów: pracy, organizacji, zarządzania, konsumpcji, reklamy, marketingu, wytwórczości, produktów, usług itp.) w kontekście zmian następujących poprzez implementację nowych technologii i postępujących procesów globalizacji. Możliwe jest stosowanie wszystkich podejść metodologicznych – jakościowych i ilościowych do badań własnych, jak i oparcie rozważań prezentowanych w pracy wyłącznie na materiałach zastanych.
Badania e-gospodarki, czyli wszelkich przejawów działalności gospodarczej w sieci oraz ich powiązań z realną gospodarką; badania w Internecie i badania internetowe będą mile widziane.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z seminarium będzie uzależniona od zaangażowania w postęp prac nad pracą dyplomową w ciągu trwania semestru.
Ocena z pracy dyplomowej będzie uzależniona od jej jakości.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Oczekiwania wobec uczestników seminarium:
- wysoka motywacja do intensywnej pracy i terminowego zakończenia pracy magisterskiej,
- chęć łączenia kompetencji teoretycznych z empirycznymi,
- zainteresowanie metodologią badań społecznych wykorzystującą nowe technologie.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Informacja o osobie prowadzącej seminarium:
Maria Nawojczyk jest zainteresowana społecznymi i kulturowymi aspektami życia gospodarczego w tym szczególnie problemami innowacyjności i przedsiębiorczości oraz zarządzania międzykulturowego oraz metodologią badania tych problemów.