Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
HSO-2-203-MK-s
Nazwa:
Przestrzeń, codzienność, materialność
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Multimedia i komunikacja społeczna
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. SO2A_W09 Egzamin,
Udział w dyskusji,
Referat,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. SO2A_W10 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja,
Praca dyplomowa,
Egzamin
M_W003 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . SO2A_W14 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SO2A_U12 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa,
Egzamin
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. SO2A_U08 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U06 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa,
Egzamin
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U08, SO2A_U03 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_U005 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. SO2A_U10 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_K01, SO2A_K02 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. SO2A_K04 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. SO2A_K03 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - - - - - - -
M_U005 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. - - - - - + - - - - -
M_K003 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Problematyka seminarium koncentruje się na socjologicznych i antropologicznych ujęciach tytułowych kategorii przestrzeni, codzienności i materialności. Uczestnicy/czki seminarium zachęcani są do podejmowania tematów powiązanych (w pewien chociaż sposób) z tematyką codzienności, przestrzeni czy wreszcie kultury materialnej. Do udziału w seminarium zapraszam jakościowo i krytycznie zorientowanych/e badaczy/czki, którzy/e są zainteresowani podobną tematyką.
Potencjalne obszary i zagadnienia badawcze w ramach seminarium to m.in.:
1. antropologia w mieście (badania nad grupami w kontekście miasta),
2. antropologia i socjologia miasta (tematy miejskie, miasto),
3. socjologia codzienności (prywatność, życie codzienne),
4. antropologia i socjologia mobilności,
5. kultura materialna (analizy obiektów, przestrzeni, form użytkowania),
6. socjologia zamieszkiwania (przestrzenie domu)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszę o przedstawienie max. 1 stronicowego draftu projektu
badań, w którym opisana zostanie wstępnie w ramach 3 akapitów:
1. problematyka badań
2. cel badań,
3. propozycja zastosowanych metod,
Draft ten proszę przesłać do prowadzącego do dnia zamknięcia zapisów. Zapraszam też na dyżur:)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe: