Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
HSO-2-217-MK-s
Nazwa:
Socjologia instytucji: gospodarka, polityka, kultura
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Multimedia i komunikacja społeczna
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Gąciarz Barbara (gaciarz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Gąciarz Barbara (gaciarz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . SO2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. SO2A_W10 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_W003 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. SO2A_W09 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Referat,
Udział w dyskusji,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. SO2A_U08 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. SO2A_U10 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SO2A_U12 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U08, SO2A_U03 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U005 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U06 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. SO2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_K002 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_K01, SO2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_K003 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. SO2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - + - - - - -
M_W003 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_K003 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Seminarium poświęcone będzie analizie funkcjonowania współczesnego społeczeństwa w wymiarze gospodarczym, politycznym i kulturowym ze szczególnym uwzględnieniem przemian społeczeństwa polskiego. Problemy poruszane w trakcie proseminarium i w przyszłych pracach magisterskich będą koncentrowały się wokół:
- roli, funkcji i dysfunkcji (a także procesów tworzenia i przekształcania) różnego typu instytucji (w tym mediów) w przemianach społecznych oraz próby odpowiedzi na pytanie: jak wzorce kulturowe i organizacja społeczeństwa wpływają na rozwój ( w tym lokalny i regionalny),
- roli kapitału społecznego jako czynnika rozwoju i źródła historycznych sukcesów i porażek społeczeństw oraz przemian we współczesnym świecie powodujących wielość modeli demokracji i gospodarki,
- rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji obywatelskiej, samorządności terytorialnej, praktyki funkcjonowania gmin, powiatów i województw samorządowych w Polsce,
- funkcjonowania nowoczesnych rynków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przemian w sferze zbiorowych stosunków pracy i elastycznych form zatrudnienia,
współczesnych problemów społecznych: ubóstwa, starzenia się społeczeństw, marginalizacji i wykluczenia społecznego, rewitalizacji terenów poprzemysłowych,
- europejskiego modelu społecznego i polityki równego traktowania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia aktywizacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
- praktycznego znaczenia takich zjawisk jak: kryzysy gospodarcze, wpływ nowoczesnych technologii na gospodarkę (e-gospodarka), problemy konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,
- roli mediów i informacji we współczesnych społeczeństwach demokratycznych, problematyki społeczeństwa informacyjnego i sieciowego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe są szczegółowo określone przez osobę prowadzącą seminarium.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sylabusy z proseminariów i seminariów dyplomowych są dostępne pod adresem:
http://www.wh.agh.edu.pl/main/pl/programy-zajec-i-sylabusy