Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
HSO-2-221-MK-s
Nazwa:
Teoria i praktyka społeczeństwa informacyjnego. Konsekwencje rozwoju nowych technologii w życiu społecznym, polityce i gospodarce
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Multimedia i komunikacja społeczna
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . SO2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. SO2A_W10 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_W003 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. SO2A_W09 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Referat,
Udział w dyskusji,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SO2A_U12 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. SO2A_U08 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. SO2A_U10 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U08, SO2A_U03 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U005 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U06 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. SO2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. SO2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_K003 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_K01, SO2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - + - - - - -
M_W003 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. - - - - - + - - - - -
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. - - - - - + - - - - -
M_K003 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Do udziału w seminarium zapraszam wszystkie osoby zainteresowane wykorzystaniem szeroko rozumianych nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu prywatnym i publicznym, a zwłaszcza w procesach i procedurach politycznych oraz w instytucjach państwa. W ramach seminarium analizowane będą między innymi kwestie wpływu nowych technologii na procesy komunikowania, mobilizacji społecznej, funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz przemiany jakim podlegają media. Analizie mogą też być poddane konsekwencje rewolucji informacyjnej w innych – wybranych przez seminarzystów – sferach życia społecznego. Własne, oryginalne pomysły na tematykę pracy nie są wymogiem uczestnictwa w seminarium, ale są mile widziane.
Podane poniżej tematy wybranych, zrealizowanych już prac magisterskich ilustrują zakres problematyki seminarium:
• Udział użytkowników serwisu „Wiadomości.onet.pl” w sieciowej debacie publicznej
• Sieć jako narzędzie budowy wizerunku zgromadzeń zakonnych oraz zakonów
• Internet jako źródło więzi. Analiza aktywności użytkowników sieci, zaangażowanych w problematykę kryptowalut
• Sieciowe forum pracownicze jako nowy sposób komunikacji w firmie
• Sportowcy elektroniczni – nowy rodzaj subkultury? Analiza forum internetowego netwars.pl
• Problem in vitro w debacie publicznej. Analiza publikacji w tygodnikach „Gość Niedzielny” i „Newsweek”
• Wizerunek sieciowy mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
• Internet jako narzędzie komunikacji między polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego a wyborcami
• Koncepcja agenda setting na przykładzie polskich programów informacyjnych. Analiza treści Wiadomości TVP i Faktów TVN
• „Miękka siła” Japonii i Korei Południowej. Obecność kultury popularnej krajów dalekowschodnich w Polsce

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowym wymogiem stawianym uczestnikom seminarium jest posiadanie względnie sprecyzowanych zainteresowań, umiejętność patrzenia na świat szeroko otwartymi oczami oraz wyciągania wniosków z tego co dzieje się dookoła.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sylabusy z proseminariów i seminariów dyplomowych są dostępne pod adresem:
http://www.wh.agh.edu.pl/main/pl/programy-zajec-i-sylabusy