Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
HSO-1-219-s
Nazwa:
Dziedzictwo i zrównoważony rozwój - w stronę turystyki kulturowej
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Grotowska Stella (stella.grotowska@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr hab. Grotowska Stella (stella.grotowska@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna relacje zachodzące między procesami i instytucjami społecznymi w obszarze turystyki (w szczególności turystyki kulturowej) oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie SO1A_W06 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe paradygmaty analizy problematyki zrównoważonego rozwoju w naukach społecznych i humanistycznych. SO1A_W04 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny socjologii turystyki i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju, kultury i społeczeństwa. SO1A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy turystyki kulturowej oraz zrównoważonego rozwoju dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SO1A_K07 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna relacje zachodzące między procesami i instytucjami społecznymi w obszarze turystyki (w szczególności turystyki kulturowej) oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe paradygmaty analizy problematyki zrównoważonego rozwoju w naukach społecznych i humanistycznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny socjologii turystyki i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju, kultury i społeczeństwa. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy turystyki kulturowej oraz zrównoważonego rozwoju dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

I
Co oznacza pojęcie zrównoważonego rozwoju i skąd się wzięło, aspekty zrównoważonego rozwoju (ekonomiczny, ekologiczny, społeczny), oddziaływanie turystyki na krajobraz i procesy zagospodarowania przestrzennego, turystyka zrównoważona, konsekwencje rozwoju turystyki masowej, turystyka zrównoważona.
Literatura:
Hadzik Andrzej, Hadzik Aleksandra, Wybrane aspekty turystyki zrównoważonej na wielskich obszarach uzdrowiskowych, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2008, 2, s. 287-296.
Kowalczyk Małgorzata, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju turystyki, Człowiek i Środowisko 2011, 3-4, s. 35-50.
Myga-Piątek Urszula. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce. Problemy Ekorozwoju, vol. 6, 1, 2011, str. 145-154.
Marcin Popiel, Znaczenie turystyki zrównoważonej w rozwoju społeczno-gospodarczym na przykładzie Chorwacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2015, 3, s. 67-82
Przeorek-Smyka Renata, Determinanty prawne zrównoważonego rozwoju turystyki w Unii Europejskiej i w Polsce. Wybrane problemy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, 304, s. 241-250.
Literatura dodatkowa:
Nowak Stefan, Franczak Agnieszka, Regionalne strategie rozwoju a realizacja koncepcji zrównoważonej turystyki, Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionach, Nowak Stefan (red.), Katowice 2013, s. 63-77.
Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka zrównoważona, Młynarczyk Zygmunt, Ilona Potocka, Alina Zajadacz (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.

II
Turystyka jako przedmiot badań socjologicznych: socjologiczna teoria turyzmu, znaczenie turyzmu w epoce globalnej, historia turystyki, turystyka na ziemiach polskich, ewolucja turystyki – od elitarnej do masowej, podróż i turystyka, podróż rzeczywista i metaforyczna.
Literatura obowiązkowa:
Jerzy Suprewicz, Socjologia turystyki, Lublin 2005, s. 43-48, 57-62, 86-90.
Krzysztof Podemski, Socjologia podróży, Poznań 2005, s. 7-23.
Barbara Dąbrowska, Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce, Warszawa 2011, s. 64-77.
Literatura dodatkowa:
Eurostat. Turystyka – popyt i podaż, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsex p l a i n e d / i n d e x . p h p / T o u r i s m _ s t a t i s t i c s /pl#Turystyka_.E2.80.94_popyt_i_poda.C5.BC.
Naomi Klein, Doktryna Szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, Warszawa 2008, s. 427-447 (r. Oczyszczanie plaży. Drugie tsunami).

III
1. Turystyka jako konsumpcja. 2. Społeczne czynniki rozwoju turystyki we współczesnym społeczeństwie. 3. Czas wolny a rozwój turystyki. 4. Czas wolny Polaków i wyjazdy rekreacyjne.
Literatura obowiązkowa:
Krzysztof Podemski, Socjologia podróży, Poznań 2005, s. 7-23.
Krzysztof Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków
2004, r. 5.
Jerzy Suprewicz, Socjologia turystyki, Lublin 2005, s. 95-110.
Literatura dodatkowa:
Badanie budżetu czasu ludności w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
Wyjazdy zagraniczne Polaków i znajomość języków obcych, CBOS, BS/96/2004.
Polacy w pracy. Warunki zatrudnienia, gotowość zmian, CBOS NR 132/2014
Czas wolny Polaków, CBOS, BS/133/2010.
Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w roku 2014 i plany na rok 2015, CBOS nr 16/2015.

IV
Podróżowanie w teoriach społecznych: podróż jako kontakt z obcością Georg Simmel, Alfred Schutz, Florian Znaniecki, Robert Merton, Bernhard Waldenfels, Tzvetan Todorov; podróż jako forma kontaktu kulturowego – Theron Nuñez, Geert Hofstede.
Literatura obowiązkowa:
Krzysztof Podemski, Socjologia podróży, Wydawnictwo UAM, Poznań 2005, s. 24-44, 58-101.
Krzysztof Podemski, Od zakazu opuszczania domu do nakazu dialogu z Innym. Ewolucja idei podróżowania, w: M. Kazimierczak, Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, AWF im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań 2007, s. 37-48.
Literatura dodatkowa:
Georg Simmel, Obcy, w: G. Simmel, Socjologia, Warszawa 1975.

V
Metodologia badań w socjologii turystyki: ogólna metodologia nauk i metodologie szczegółowe, podstawowe paradygmaty nauk szczegółowych, podejście pozytywistyczne, podejście interpretacyjne, (humanistyczne), metody i techniki stosowane w badaniach socjologii turystyki.
Literatura obowiązkowa:
Wiesław Alejziak, Metodologia badań w turystyce, [w:] Ryszard Winiarski (red.), Turystyka w naukach humanistycznych, Warszawa 2008, s. 140-164.
Literatura dodatkowa:
Antoni Sułek, Metodologia socjologiczna, Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, s. 209-217.
Antoni Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Scholar, Warszawa 2002, s. 13-23.
Jerzy Apanowicz, Metodologia nauk, TNOiK, Toruń 2003, s. 9-18.

VI
Turystyka religijna we współczesnych religiach, zjawisko pielgrzymowania w Polsce: czym jest pielgrzymka, typologia pielgrzymek, pielgrzymowanie w liczbach, turystyka religijna, pielgrzymka w ujęciu Victora Turnera i Erica Cohena.
Literatura obowiązkowa:
Antoni Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, WUJ, Kraków 2003, 129-137, 219-240.
Krzysztof Podemski, Socjologia podróży, Wydawnictwo UAM, Poznań 2005, s. 44-55.
Literatura dodatkowa:
Mróz Franciszek, Szlaki pielgrzymkowe w krajobrazie sakralnym Polski, w: Józef Partyka (red.), Krajobraz sakralny, XXII Seminarium Sacrum i przyroda. Lwów 2014, s. 103–118.
Agata Niemczyk, Turystyka religijna i turystyka pielgrzymkowa – subprodukty turystyki kulturowej, “Zeszyty Naukowe UE w Krakowie”, nr 857, 2011, s. 37-51.
Kościół katolicki w Polsce 1991-2011, GUS, ISKK, Warszawa 2012, s. 220-230.
CBOS BS/141/2011: O religijnym i społecznym zaangażowaniu Polaków w lokalnych parafiach.
CBOS BS/141/2011“Społeczeństwo – Sfery życia – Religia, wiara”, Warszawa 2011.
CBOS 26/2015 “Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II”, Warszawa 2015.

VII
Historia jako doświadczenie turystyczne: 1. doświadczenie historii w muzeum, trauma tourism, 2. turystyczne adaptacje dziedzictwa kulturowego, turystyka a społeczności i samorządy lokalne, architektura i turystyka, ponowoczesne muzea.
Literatura obowiązkowa:
Anna Ziębińska-Witek, Przedstawienia Holokaustu w muzeach. Próba porównania, w: Sławomir M. Nowinowski i in. (red.), Pamięć i polityka historyczna.
Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, IPN, Łódź 2008, s.157-174.
John Urry, Spojrzenie turysty, Warszawa 2007, s. 154-198.
Literatura dodatkowa:
Laurie Beth Clark “Always Already Again: Trauma Tourism and the Politics of Memory Culture”, “Encounters” 1, 2010.
Andrzej Karpiński, Przewartościowania w polityce gospodarczej wobec deindustrializacji, Studia z Polityki Publicznej nr 3/2014.
Łukasz Gaweł, Poprzemysłowe dziedzictwo kulturowe a rozwój turystyki. Zastosowanie modelu AUDEE do oceny industrialnych atrakcji turystycznych, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org nr 11/2014.

VIII
Muzeum jako atrakcja turystyczna, udział w imprezach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. Turystyka kulturowa: kultura a turystyka, dziedzictwo kulturowe, Lista światowego dziedzictwa UNESCO, polskie zabytki na Liście światowego dziedzictwa, turystyka kulturowa w Polsce i jej przemiany, wybrane formy turystyki kulturowej, tendencje na światowym rynku turystycznym – zmiany motywacji turystów.
Literatura obowiązkowa:
Tadeusz Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 9-115.
Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak, Praktyki kulturalne Polaków, Toruń 2014 (fragmenty dotyczące muzeum i uczestnictwa w imprezach).
Literatura dodatkowa:
Sabina Owsianowska, Magdalena Banaszkiewicz,Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, Turystyka Kulturowa, 2015 nr 11, s. 6-24.
Agnieszka Lisowska, Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu – przykład rewitalizacji obiektów poprzemysłowych na cele kulturowe, Turystyka Kulturowa 2016, nr 4, s. 6-20.
GUS 24 lipca 2014. Informacja sygnalna. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2013 r.

IX
Formy turystyki kulturowej: turystyka kulturowa – definicje, od backpackingu do turystyki slow.
Literatura obowiązkowa:
Tadeusz Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, r. 1,2,3.
Armin Mikos v. Rohrscheidt, Turystyka Kulturowa – wokół definicji, www.turystykakulturowa.org nr 1/2008.
Andrzej Patyra, Anna Dłużewska, Backpacking – historia, ramy, rozwój, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org nr 11/2015.
Marta Sukiennik, Turystyka w czasach przesytu. Slow Travel jako alternatywa, www.turystykakulturowa.org nr 3/2014.
Literatura dodatkowa:
Katarzyna Plebańczyk, Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – perspektywy dla Polski, www.turystykakulturowa.org nr 10/2013.
Paulina Górska, Kulinarne atrakcje turystyczne na terenie województwa wielkopolskiego. Badanie popytu na atrakcje kulinarne Wielkopolski, Turystyka Kulturowa, 2016 nr Nr 4, s. 21-37.

Mariusz Samołyk, Geocaching – nowa forma turystyki kulturowej, www.turystykakulturowa.org nr 11/2013
Tadeusz Jędrysiak, Marta Kamel, Turystyka ezoteryczna – zjawisk paranormalnych, www.turystykakulturowa.org nr 7/2014.
Daria Wawrzyniak, Paweł Matulewski, Mirosław Makohonienko, Turystyka literacka oparta na fabule książek. Projekt trasy po Poznaniu śladami bohaterów powieści kryminalnych Ryszarda Ćwirleja, www.turystykakulturowa.org nr 3/2015.
Ewa Malchrowicz-Mośko, Pozytywne oraz negatywne implikacje turystyki olimpijskiej, “Turystyka Kulturowa”, www.turystykakulturowa.org Nr 8/2015.

X
Socjologiczna analiza rynku turystycznego: ruch turystyczny krajowy i międzynarodowy, typy ruchu turystycznego i formy turystyki (masowa, aktywna, alternatywna, kwalifikowana, niekonwencjnalna agroturystyka).
Formy turystyki we współczesnym społeczeństwie zachodnim – turystyka biznesowa, etniczno-narodowościowa, socjalna, krajoznawcza, zdrowotna, agroturystyka, turystyka weekendowa, sexturystyka, turystyka kwalifikowana i niekonwencjonalna, turystyka kontrowersyjna. Konsument na rynku usług turystycznych na przykładzie turystyki motocyklowej w Polsce.
Literatura obowiązkowa:
Jerzy Suprewicz, Socjologia turystyki, Lublin 2005, s. 119-165.
Literatura dodatkowa:
Artur Biedroń, Turystyka motocyklowa w Polsce. Charakterystyka zjawiska i konsumentów. Prognoza rozwoju, Warszawa 2011, s. 18-23, 68-96.
Joanna Poczta, Izabela Szebiotko, Seksturystyka – między turystyką kulturową a patologiczną, www.turystykakulturowa.org nr 4/2014.
Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Elżbieta Wołk-Musiał, Turystyka uzdrowiskowa w Polsce i na świecie – perspektywy rozwoju spa i wellness w Polsce, Inżynieria Ekologiczna 2012, 30, s. 36-47.
Małgorzata Nieszczerzewska, Turystyczna eksploracja alternatywnego dziedzictwa, Turystyka Kulturowa 2016, nr 3, s. 42-55.

XI
Problem autentyczności: autentyczność zimna i gorąca, pamiątki historyczne, pamiątki etniczne, przedmioty materialne, sprzedawanie i kupowanie autentyczności kulturowej, widowisko, autentyczność doświadczenia.
Literatura obowiązkowa:
Anna Wieczorkiewicz, O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008, s. 41-58, 63-91.
Literatura dodatkowa:
Anna Duda, Hiperrzeczywiste enklawy kulturowe Nowego Jorku a autentyczność turystycznych doświadczeń, www.turystykakulturowa.org Nr 3/2015, s. 6-18.
Urszula Myga-Piątek, Krajobraz jako autentyk, makieta, hybryda. Rozważania o roli krajobrazu we współczesnej turystyce, Turystyka Kulturowa, 2016 nr 1, s. 47-63.
Zygmunt Kruczek, Szkice o wartości dziedzictwa produkowanego dla turystyki. Studium na przykładzie amerykańskich przydrożnych atrakcji turystycznych, Turystyka Kulturowa 2016, nr 6, s. 6-20.
Anna Horolets, Codzienność jako atrakcja turystyczna w doświadczeniu turystów niszowych do byłego ZSRR, Kultura i Społeczeństwo 2012, 3, s. 113-130.
Marek Nowacki, Jakość i autentyczność: czy jedno wyklucza drugie?, w: Beata Krakowiak, Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk (red.) Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Łódź 2013, s. 9-27.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą zaliczenia kursu jest test zaliczeniowy, który odbędzie się na przedostatnich zajęciach, poprawka możliwa jest podczas ostatniego wykładu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa i zalecana została podana przy każdej jednostce tematycznej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe: