Informacje ogólne:
Nazwa:
Religie świata: człowiek a sacrum
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
EAR-2-128-IS-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Stark Katarzyna (stark@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Stark Katarzyna (stark@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Religie świata: człowiek a sacrum

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę o pochodzeniu, historii i strukturze wewnętrznej głównych religii świata. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student posiada bardziej szczegółową wiedzę o historii i cechach charakterystycznych różnych odłamów chrześcijaństwa. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozróżniać i analizować cechy charakterystyczne wielkich tradycji religijnych i duchowych świata. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student umie różnicować tradycje religijne, kulturowe i duchowe właściwe głównym odłamom chrześcijaństwa Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi samodzielnie podejmować i rozwiązywać teoretyczne i praktyczne problemy duchowości, kultury religijnej oraz pogranicza religii i nauki. Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wypracowywać własny, otwarty i krytyczny stosunek do różnych tradycji religijnych i duchowych ukształtowanych w ramach wielkich religii świata, jak tez poza nimi Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę, która jest zgodna z ich ideą w odniesieniu do kwestii obecności religii w społeczeństwie i kulturze. Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę o pochodzeniu, historii i strukturze wewnętrznej głównych religii świata. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada bardziej szczegółową wiedzę o historii i cechach charakterystycznych różnych odłamów chrześcijaństwa. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozróżniać i analizować cechy charakterystyczne wielkich tradycji religijnych i duchowych świata. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student umie różnicować tradycje religijne, kulturowe i duchowe właściwe głównym odłamom chrześcijaństwa + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi samodzielnie podejmować i rozwiązywać teoretyczne i praktyczne problemy duchowości, kultury religijnej oraz pogranicza religii i nauki. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wypracowywać własny, otwarty i krytyczny stosunek do różnych tradycji religijnych i duchowych ukształtowanych w ramach wielkich religii świata, jak tez poza nimi + - - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę, która jest zgodna z ich ideą w odniesieniu do kwestii obecności religii w społeczeństwie i kulturze. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wstęp. Wprowadzenie podstawowych pojęć i problematyki – 1 godzina wykładowa
Pojęcie religii, sacrum i duchowości oraz ich wzajemne relacje. Potoczne i naukowe typologie religii. Religie a religioznawstwo i filozofia religii. Zarys historii i geografii wielkich religii świata.
2. Religie Zachodu, ich wzajemne związki i ewolucja – 4 godziny wykładowe.
Pochodzenie monoteizmu judaistycznego. Judaizm starożytny i współczesny – religia Przymierza i Prawa. Judaistyczne korzenie chrześcijaństwa a współczesne relacje między tymi religiami. Pochodzenie i specyfika monoteizmu muzułmańskiego a jego związki z monoteizmem judaistycznym i chrześcijańskim. Zarys historii islamu, islam współczesny.
3. Pochodzenie, rozwój i współczesność chrześcijaństwa – 3 godziny wykładowe.
Wczesne chrześcijaństwo pomiędzy światem żydowskim a greckim. Ukształtowanie się podstaw doktrynalnych chrześcijaństwa. Prawosławna tradycja monastyczno-mistyczna; ikona – okno do nieba – soczewka religijności prawosławnej. Prymat Piotrowy jako podstawa katolickiej tożsamości religijnej. Reformacja, sola fide i sola scriptura, znaczenie społeczno-gospodarcze etyki protestanckiej.
4. Religie Środkowego Wschodu – 3 godziny wykładowych
Najstarsze korzenie religii Indii. Podstawowe pojęcia hinduizmu, religijność braministyczna. Rozwój hinduizmu – okres medytacji, dżinnizm, źródła buddyzmu. Misja Gauthamy Siakjamuniego – Buddy. Podstawowe pojęcia i zasady buddyzmu. Buddyzm Małego, Wielkiego i Diamentowego Wozu. Wzorzec etyczno-duchowy arhata i bodhisattwy. Współczesny buddyzm w świecie zachodnim i w Polsce.
5. Religie Dalekiego Wschodu – 2 godziny wykładowe
Taoizm i konfucjanizm. Tradycyjna tożsamość chińska – synteza taoizmu, konfucjanizmu i buddyzmu. Podstawy etyki konfucjańskiej, jej znaczenie gospodarcze i społeczne. Konfucjanizm a współczesny Daleki Wschód.
Szintoizm – tradycyjna narodowa i państwowa religia Japończyków. Geneza szintoizmu, jego miejsce w krajobrazie kulturowym i duchowym Dalekiego Wschodu.
6. Religia a świat współczesny – 1 godzina wykładowa
Główne tradycje religijne i duchowe Zachodu i Wschodu wobec wyzwań współczesności. Judaizm i chrześcijaństwo wobec wyzwań XiX i XX w.: scjentyzmu, materializmu, rewolucji. Wyzwania XXI w.: masowa laicyzacja, nowa duchowość. Islam – ostoja tradycyjnego miejsca religii w społeczeństwie?
Duchowość buddyjska i konfucjański model relacji społecznych: czy propozycje na miarę III tysiąclecia?

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Zaliczenie pisemnego testu końcowego 80%.
2. Aktywny udział w wykładach 20%.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna wiedza historyczna i humanistyczna oczekiwana od maturzysty, obejmująca podstawowe wiadomości na temat głównych religii świata (w szczególności chrześcijaństwa i judaizmu)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M.Eliade, Historia wierzeń i doktryn religijnych, t.1-4, W-wa, 1988 i n. (fragmenty)
2. W. Harding, Religie świata dla otwartych umysłów, Wrocław, Siedmioróg 1995.
3. Leksykon Religii Świata, Warszawa (fragmenty)
4. Biblia, Koran, Bhagavadghita, Tao-te-king i in. (fragmenty)
Popularne wydawnictwa z serii Religie Świata (fragmenty)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Katarzyna Stark
Bogoczłowiecza antropologia Mikołaja Bierdiajewa wobec Nietzscheańskiego ateizmu — [Nikolai
Berdyaev’s anthropology of Godmanhood facing Nietzschean atheism] / Katarzyna STARK // W: Ateizm
w kulturze Zachodu i Wschodu / pod red. Jowity Guji. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner,
cop. 2012. — ISBN: 978-83-62196-60-9. — S. 137–154. — Bibliogr. s. 153–154
Duchowość w ujęciu Henryka Skolimowskiego — Henryk Skolimowski’s concept of spirituality /
Katarzyna STARK // W: Człowiek w przestrzeniach komunikacyjnych = Man in communications spaces /
pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Prace Katedry
Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 12) ; (Idee i
Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-365-8. — S. 103–124
New Age – religia czy filozofia? — [New Age – religion or philosophy?] / Katarzyna STARK // W: Filozofia
wobec problemów globalizacji / red. Bogna Choińska, Stefan Konstańczak, Małgorzata Olech ; Akademia
Pomorska w Słupsku. — Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2008. — Na s. red.
podano nr 615. — ISBN: 978-83-7467-093-7. — S. 43-58
The idea of God-Man in Nicolas Berdyaev’s existentialism / Katarzyna STARK // W: Phenomenology and
existentialism in the twentieth century. Book 1, New waves of philosophical inspirations / ed. Anna-
Teresa Tymieniecka. — Dordrecht ; Heidelberg ; [et al.] : Springer, cop. 2009. — (Analecta Husserliana :
the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 103). — ISBN: 978-90-481-2724-5.
— S. 217–229. — Abstr.
Publikacje są dostępne na stronie: http://bpp.agh.edu.pl

Informacje dodatkowe:

100% obecności wpływa wpływa na ocenę końcową. Dopuszcza się jedną nieobecność na zajęciach z
powodów losowych. Inne nieobecności wymagają usprawiedliwienia i mogą być zaliczone na podstawie
rozmowy z prowadzącym z zakresu wiedzy prezentowanej na opuszczonych wykładach.
II i III termin zaliczenia jest dokładnie taki sam.