Informacje ogólne:
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Dzięki uczestnictwu w zajęciach student będzie posiadał zarówno wiedzę na temat istoty rewolucji informacyjnej, jak i świadomość jej konsekwencji dla życia społecznego.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe koncepcje opisujące wpływ rozwoju technologicznego na życie społeczne oraz rolę odgrywaną przez technologie informacyjne i komunikacyjne we współczesnym świecie. Kolokwium
M_W002 Zna główne obszary wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu społecznym i w działaniach władz publicznych Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić, jakie zmiany przyniosło zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w wybranych sferach życia publicznego. Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Zdaje sobie sprawę z konsekwencji wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu społecznym. Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe koncepcje opisujące wpływ rozwoju technologicznego na życie społeczne oraz rolę odgrywaną przez technologie informacyjne i komunikacyjne we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna główne obszary wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu społecznym i w działaniach władz publicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić, jakie zmiany przyniosło zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w wybranych sferach życia publicznego. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zdaje sobie sprawę z konsekwencji wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu społecznym. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Głównym celem kursu jest przeanalizowanie głównych realnych konsekwencji rozwoju nowych technologii informacyjnych dla życia społecznego. Zajęcia powinny stać się próbą odpowiedzi na kilka podstawowych pytań: Czy człowiek jest w stanie w pełni kontrolować stworzone przez siebie technologie? Czy można planować kierunek, w którym rozwija się technika? Jakie dylematy etyczne towarzyszą pojawieniu się nowych technologii? Jakie są podstawowe szanse i zagrożenia implikowane przez rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych? Na ile zachodzące zmiany mają charakter trwały i do jakiego stopnia można mówić o powstawaniu nowego modelu życia społecznego?

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową z kursu stanowi ocena uzyskana przez studenta na kolokwium. Kolokwium przeprowadzane jest w formie pisemnej i obejmuje zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte – dotyczące treści poruszanych na wykładzie.
Ocena końcowa wystawiana jest według następującej formuły:

  • 2.0 – student uzyskał liczbę punktów mniejszą niż 50% punktów możliwych do zdobycia
  • 3.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 50%, ale mniejszą niż 60% punktów możliwych do zdobycia
  • 3.5 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 60%, ale mniejszą niż 70% punktów możliwych do zdobycia
  • 4.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 70%, ale mniejszą niż 80% punktów możliwych do zdobycia
  • 4.5 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 80%, ale mniejszą niż 90% punktów możliwych do zdobycia
  • 5.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. L. Porębski, Technika w perspektywie społecznej, Kraków 2017.
2. D. Barney, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.
3. D. MacKenzie, J. Wajcman, eds. The Social Shaping of Technology, Milton Keynes 1985.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/porebski-leszek-00435

Informacje dodatkowe:

Brak