Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
EEL-2-118-EN-s
Nazwa:
Polski film dokumentalny - mistrzowie i uczniowie
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energoelektronika i napęd elektryczny
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Zmudziński Bogusław (bz@etiudaandanima.com)
Osoby prowadzące:
dr Zmudziński Bogusław (bz@etiudaandanima.com)
Krótka charakterystyka modułu

Prowadzący zajęcia w ramach 30-godzinnego wykładu podejmuje się próby scharakteryzowania jednego z najciekawszych zjawisk w światowym filmie dokumentalnym, poprzez nakreślenie sylwetek głównych przedstawicieli tzw. Polskiej Szkoły Dokumentu.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych teorie i koncepcje zmian zachodzących we współczesnej kulturze zwłaszcza w odniesieniu do filmu i wytworów audiowizualnych. Esej,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zabierać głos w dyskusji w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu filmoznawstwa oraz prezentowanych dzieł filmowych, muzycznych, teatralnych i plastycznych, stosując właściwą im terminologię i metody analizy. Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Rozumie i potrafi scharakteryzować przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i kulturze pod wpływem nowoczesnej technologii i szczególnej roli filmu w tych procesach. Esej,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. Aktywność na zajęciach
M_K002 Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne związane z krytyczną analizą współczesną kulturą i jej audiowizualnych artefaktów. Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych teorie i koncepcje zmian zachodzących we współczesnej kulturze zwłaszcza w odniesieniu do filmu i wytworów audiowizualnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zabierać głos w dyskusji w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu filmoznawstwa oraz prezentowanych dzieł filmowych, muzycznych, teatralnych i plastycznych, stosując właściwą im terminologię i metody analizy. + - - - - - - - - - -
M_U002 Rozumie i potrafi scharakteryzować przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i kulturze pod wpływem nowoczesnej technologii i szczególnej roli filmu w tych procesach. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. + - - - - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne związane z krytyczną analizą współczesną kulturą i jej audiowizualnych artefaktów. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zajęcia poświęcone zostaną wyróżniającym się reprezentantom jednego z najciekawszych zjawisk w historii światowego filmu dokumentalnego, określanego mianem Polskiej Szkoły Dokumentu. Prowadzący wykład, założyciel i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima, osadzi fenomen PSzD w kontekście historycznym, kreśląc ewolucję gatunku od powojennego filmu propagandowego, przez odwilżową „czarną serię”, szkołę Karabasza, aż do wystąpienia pokolenia lat 70. oraz dekad następnych. Zakładany cel poznawczy i dydaktyczny zrealizowany zostanie poprzez nakreślenie twórczych sylwetek przedstawicieli polskiego filmu dokumentalnego. Wielu z nich to mistrzowie (K. Karabasz, B. Kosiński, K. Kieślowski, M. Łoziński, B. Dziworski, J. Bławut), którzy nie tylko jako pedagodzy, ale także jako wybitni twórcy mieli i mają wpływ na kolejne pokolenia polskich dokumentalistów. Wykład ilustrowany będzie wybranymi przykładami filmowymi, w jego trakcie wykorzystany zostanie serial filmowy „Sztuka dokumentu” współautorstwa dr Bogusława Zmudzińskiego.

Treść modułu:
1. Andrzej Munk
2. Jerzy Hoffman i Edward Skórzewski
3. Kazimierz Karabasz
4. Bogdan Kosiński
5. Krzysztof Kieślowski
6. Marcel Łoziński
7. Marek Piwowski
8. Wojciech Wiszniewski
9. Bogdan Dziworski
10. Maria Zmarz-Koczanowicz
11. Jacek Bławut
12. Maciej J. Drygas
13. Paweł Łoziński
14. Marcin Koszałka

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładzie jest obowiązkowa. Student zobowiązany jest do napisania eseju z wybranego przez siebie tematu. Na ocenę końcową wpływ ma także obecność na zajęciach, aktywność na wykładach (pytania) oraz w uzasadnionych przypadkach rozmowa końcowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945 – 2014), Małgorzata Hendrykowska (red.) , Poznań 2015.
Hendrykowski Marek, Andrzej Munk, Więź, Warszawa 2007.
Hendrykowski Marek, Marcel Łoziński, Warszawa 2008.
Insdorf Annette, Podwójne życie, powtórne szanse. O filmach Krzysztofa Kieślowskiego, Kraków 2001.
Jazdon Mikołaj, Dokumenty Kieślowskiego, Poznań 2002.
Karabasz Kazimierz, Cierpliwe oko, Warszawa 1979.
Kino Krzysztofa Kieślowskiego, Tadeusz Lubelski (red.), Kraków 1997.
Kołodyński Andrzej, Tropami filmowej prawdy, Warszawa 1981.
Polska Szkoła Dokumentu, red. serii i wybór filmów Tadeusz Sobolewski, do każdej pozycji dołączona została książka z notką monograficzną i opisami filmów, Warszawa.
Sztuka dokumentu, real. Bartosz Paduch, scen. Mikołaj Jazdon, Bogusław Zmudziński, cykl 12 filmów telewizyjnych poświęconych głównym przedstawicielom Polskiej Szkoły Dokumentu, 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Książki:
Rainer Werner Fassbinder, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1993
Wim Wenders, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1993
Ingmar Bergman, Jan Balbierz i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1993
Werner Herzog, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1994
Bo Widerberg, Jan Balbierz i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1995
Roman Polański, Bogusław Zmudziński (red.), Instytut Francuski w Krakowie, Kraków 1995
Niemiecki ekspresjonizm filmowy, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1995
Andriej Tarkowski, Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1996
Siergiej Paradżanow, Lesław Czapliński, Bogusław Zmudziński (red.), Stowarzyszenie „Rotunda”, Kraków 1998
Michelangelo Antonioni, Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo „Rabid”, Kraków 2004
Autorzy kina polskiego, t. II i III, Grażyna Stachówna i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007
Polski film animowany, Marcin Giżycki i Bogusław Zmudziński (red.), Polskie Wydwanictwo Audiowizualne, Warszawa 2008
Artykuły:
Jan Švankmajer. We władzy przedmiotów, czyli pułapki człowieczeństwa, (w: ) Autorzy kina europejskiego, Grażyna Stachówna, Joanna Wojnicka (red.), Kraków 2003
Animacja przedmiotowa Jana Švankmajera wobec tradycji przedstawień martwej natury, (w:) „Estetyka i krytyka” 2004 – 2005, nr 7/8
Panorama twórczości filmowej Jana Švankmajera, (w:) „Studia Humanistyczne AGH” 2007, T. 5
Z badań nad problematyką tworzywa filmowego – osobliwe kolekcje w animacji przedmiotowej, (w:) Materia sztuki, pod red. Michała Ostrowickiego, Kraków 2010
Weissmann i Truman Burbank – zniewoleni przez wytwory protagoniści filmów Jana Švankmajera i Petera Weira, (w:) „Kwartalnik filmowy” 2011, nr 74
Giuseppe Arcimboldi, Jan Švankmajer i inni. Od gabinetów sztuki i osobliwości do kolekcji filmów jako zbioru dzieł osobliwych, (w:) „Kwartalnik filmowy” 2013, nr 83 – 84

Informacje dodatkowe:

Brak