Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody i techniki prowadzenia badań naukowych
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
EIT-3-101-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Nalepa Grzegorz (gjn@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Gryboś Paweł (pgrybos@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Nalepa Grzegorz (gjn@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, przygotowania publikacji i właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań. IT3A_W02, IT3A_W05, IT3A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność pozyskiwania zaawansowanych informacji naukowych w uprawianej dziedzinie naukowej. IT3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi dokumentować wyniki prac badawczych i skutecznie przekazywać je różnym grupom odbiorców. Posiada umiejętność przygotowywania publikacji naukowych także w języku angielskim, Wykorzystuje tę umiejętność w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. IT3A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U003 Posiada umiejętność pracy w zespole naukowym także międzynarodowym. IT3A_U04, IT3A_U03 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki środowiska naukowego. IT3A_K03, IT3A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, przygotowania publikacji i właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność pozyskiwania zaawansowanych informacji naukowych w uprawianej dziedzinie naukowej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dokumentować wyniki prac badawczych i skutecznie przekazywać je różnym grupom odbiorców. Posiada umiejętność przygotowywania publikacji naukowych także w języku angielskim, Wykorzystuje tę umiejętność w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. - - - - - + - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność pracy w zespole naukowym także międzynarodowym. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki środowiska naukowego. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Tematyka wykładów

1. Studia doktoranckie jako trzeci poziom kształcenia.
Cele kształcenia na studiach doktoranckich. Studia doktoranckie a rozwój naukowy. Studia doktoranckie w krajach UE i USA. Omówienie elementów kształcenia na studiach doktoranckich. Regulaminy. Stypendia wewnętrzne i zewnętrzne. Kryteria przyznawania stypendiów i terminy. Prawa i obowiązki studenta SD. Omówienie najważniejszych etapów studiów doktoranckich.
2. Nauka jako element cywilizacji, relacje przemysłu i nauki
Nauka w świecie i jej rola. Nauka a cywilizacja. Nauka a ekonomia. Nauka i technologia. Nauka w Polsce i na świecie. Dyskusja: Analiza porównawcza danych statystycznych – miejsce Polski w rankingach. Rola firm rynku IT w wytyczaniu kierunków rozwoju Informatyki. Powiązanie badań naukowych z rozwojem nowoczesnych narzędzi informatycznych.
3. Struktura oraz organizacja instytucji naukowych i zespołów badawczych.
Instytucjonalizacja i globalizacja nauki. Światowe organizacje naukowe. Uniwersytety, instytuty badawcze. Zespoły i grupy badawcze.
4. Omówienie cyklu pracy badawczej
Naukowiec a zespół naukowy. Co produkuje naukowiec i zespół naukowy? Publikacje, dokumentacja naukowa i inne produkty badań. Ocena jakości rezultatów badań. Finansowanie badań. Dyskusja: Struktury naukowe i biznesowe: podobieństwa i różnice.
5. Kategoryzacja badań naukowych, repozytoria cytowań, wykorzystanie, ocena jakości badań
Elementy kategoryzacji badań naukowych. Kategoryzacja jednostek naukowych w Polsce, UE i USA, Omówienie najważniejszych repozytoriów cytowań: Google Scholar, Scopus, SCI i Web of Knowledge. Indeksy cytowań i ich rola. Kategoryzacja czasopism i konferencji naukowych. Wydawnictwa naukowe. Dane statystyczne. Dyskusja: Wady i zalety „indeksowania” osiągnięć naukowych.
6. Metody wyszukiwania informacji naukowej
Wykorzystanie repozytoriów cytowań i bibliotek. IEEE Explore, DBLP. Publish or Perish. Hot papers. Oprogramowanie. Ważniejsze repozytoria danych i sposoby korzystania. Ważniejsze formaty danych.
7. Metodologia pisania artykułu naukowego
Rola artykułu naukowego. Rodzaje artykułów naukowych. Struktura artykułu naukowego. Sposoby pisania poszczególnych elementów artykułu: tytuł, podsumowanie, wstęp, state_of_the_art etc. Edycja artykułu naukowego. Spis literatury. Gdzie i jak wysłać artykuł?
8. Metodologia pisania innych dokumentów
Rozdziały w książkach, książki i dysertacje. Ważniejsze oficyny wydawnicze. Dysertacja doktorska: oddzielny dokument. Dysertacja doktorska: zestaw jednotematycznych artykułów. Etapy przygotowywania i obrony pracy doktorskiej. Dalsze stopnie i tytuły akademickie w Polsce i na świecie. Habilitacja i profesura. Recenzje dorobku. Listy referencyjne.
9. Finansowanie badań naukowych
Grant a projekt naukowy. Instytucje i organizacje finansujące badania naukowe. Świat. USA. Unia Europejska. Polska. Rodzaje i programy projektów naukowych: UE, USA, Polska. Etapy i sposoby ewaluacji projektów naukowych.
10. Metodologia przygotowania projektu naukowego
Zalecenia ogólne. Struktura projektu naukowego – ogólnie. Programy narodowe. Struktura projektu wysyłanego do Narodowego Centrum Nauki. Omówienie paneli i różnych programów (calls) NCN. Programy unijne. Organizacja konsorcjum i typowa struktura projektu finansowanego przez Unię Europejską. Terminologia angielska związana z programami unijnymi.
11. Ocena wyników badań naukowych – recenzje
Rola recenzji naukowej – pomoc, a nie instrument współzawodnictwa. Sposób pisania recenzji projektu naukowego i artykułu. Podobieństwa i różnice. Terminologia angielska używana w pisaniu recenzji.
12. Etyka w nauce
Prawa autorskie i problemy ich naruszania. Plagiaty, fałszywe konferencje, hochsztaplerzy naukowi czyli o nieuczciwości w nauce. Dyskusja.

Zajęcia seminaryjne:
Seminarium i warsztaty

1. Szkolenie z używania repozytoriów cytowań: Scopus, Web of Science, End Note i inne.
2. Recenzowanie prac magisterskich (lub publikacji dt prac magisterskich) członków grupy seminaryjnej przez 2 wybranych w grupie recenzentów (po angielsku) i dyskusja recenzji.
3. Prezentacja wybranego przez studenta problemu naukowego. Napisanie krótkiej publikacji typu state_of_the_art. „Wysłanie” artykułu do recenzji do 2 – wybranych przez prowadzącego seminarium – recenzentów.
4. Przygotowanie i prezentacja projektu naukowego typu NCN Opus/FP7 ICT przez członków grupy seminaryjnej.
5. Przygotowanie recenzji prezentowanych projektów typu NCN Opus/FP7 ICT przez grupy studentów i ich prezentacja.
6. Organizacja panelu i wybór najlepszego wniosku.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z seminariów oraz egzaminu z wykładu.
2. Obliczamy średnią ważoną z ocen z seminarium (75%) i wykładów (25%) uzyskanych we wszystkich terminach.
3. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3
4. Jeżeli pozytywną ocenę z seminarium i zaliczenia wykładu uzyskano w pierwszym terminie oraz ocena końcowa jest mniejsza niż 5.0 to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak