Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
NIP-1-214-s
Nazwa:
Główne zagadnienia i kierunki filozofii
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Stark Katarzyna (stark@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Stark Katarzyna (stark@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Główne zagadnienia i kierunki filozofii

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę na temat podstawowej problematyki filozoficznej Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat wybranych ważnych kierunków i szkół filozoficznych Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student rozumie podstawowe pojęcia filozoficzne i potrafi ze zrozumieniem czytać niezbyt trudne teksty filozoficzne oraz brać udział w dyskusjach Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi dostrzegać problemy filozoficzne pojawiające się w nauce, kulturze oraz życiu społecznym i osobistym Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy poznawczego i kulturowego znaczenia filozofii pojętej jako sfera podstawowych wartości i wyborów etycznych Wynik testu zaliczeniowego
M_K002 Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie filozoficznych metod dyskursu i rozwiązywania zagadnień Wynik testu zaliczeniowego
M_K003 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę, która jest zgodna z ich ideą. Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę na temat podstawowej problematyki filozoficznej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat wybranych ważnych kierunków i szkół filozoficznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student rozumie podstawowe pojęcia filozoficzne i potrafi ze zrozumieniem czytać niezbyt trudne teksty filozoficzne oraz brać udział w dyskusjach + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dostrzegać problemy filozoficzne pojawiające się w nauce, kulturze oraz życiu społecznym i osobistym + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy poznawczego i kulturowego znaczenia filozofii pojętej jako sfera podstawowych wartości i wyborów etycznych + - - - - - - - - - -
M_K002 Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie filozoficznych metod dyskursu i rozwiązywania zagadnień + - - - - - - - - - -
M_K003 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę, która jest zgodna z ich ideą. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wstęp: pochodzenie i specyfika filozofii, związki filozofii z innymi formami myślenia i kultury – 2 godziny wykładowe
Różne znaczenia słowa „filozofia”. Początki filozofii, dziedziny badań filozoficznych, typowa struktura systemów filozoficznych. Filozofia a myślenie potoczne, filozofia a życie codzienne, filozofia a religie, filozofia a nauka. O pożytkach z filozofii.
2. Filozofia starożytna – 6 godzin wykładowych
Filozofia przedsokratejska: szkoła jońska, pitagorejczycy, Heraklit, Demokryt. Przesłanie etyczne Sokratesa. Idealizm Platona, jego obecność w kulturze europejskiej i znaczenie dla nowożytnej metody naukowej. Dualizm Arystotelesa a początki nauk empirycznych. Starożytna myśl etyczna: stoicyzm, epikureizm.
3. Filozofia łacińskiego średniowiecza – 4 godziny wykładowe
Chrześcijaństwo a filozofia grecko-rzymska. Tertulian: wiara ponad rozumem. Aureliusz Augustyn: platonizm schrystianizowany. Tomasz z Akwinu i scholastyka, pięć dróg do Boga. Dziedzictwo Tomasza z Akwinu: apologetyka chrześcijańska w nowożytnej i współczesna myśl filozoficzna.
4. Filozofia nowożytna – 6 godzin wykładowych
Początki nowożytności: Odrodzenie, zmierzch scholastyki, F. Bacon, Kartezjusz. Nowożytny empiryzm i racjonalizm w sporze o źródła poznania: Hobbes, Locke, Leibniz, Kant. Empiryzm a subiektywny idealizm Berkeley’a i Hume’a. Materializm Oświecenia francuskiego. Filozofia dziejów Hegla i jej przyszłe konsekwencje.
5. Filozofia współczesna I – 3 godzin wykładowych
Od Hegla do Marksa: marksowski materializm historyczny i jego polityczne aplikacje. Marksizm a nauki społeczne, marksizm współczesny. Pozytywizm Comte’a i pozytywistyczny nurt w filozofii a nauki przyrodnicze i scjentyzm. Irracjonalizm niemiecki: Schopenhauer, Nietzsche. Polski wkład w filozofię współczesną: szkoła lwowsko-warszawska i jej zdobycze w dziedzinie logiki.
6. Filozofia współczesna II – 3 godziny wykładowe
Filozoficzne „mody” XX w.: neopozytywizm, psychoanaliza, egzystencjalizm, strukturalizm. Nurt anglosaski: pragmatyzm, filozofia analityczna. Postmodernizm: schyłek „wielkich narracji”, schyłek filozofii czy tylko schyłek tysiąclecia?
7. Podsumowanie – 2 godziny wykładowe
Filozofia wobec wyzwań współczesnej techniki i zglobalizowanego świata. Czy w XXI w. jest jeszcze miejsce dla filozofii?

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Zaliczenie pisemnego testu końcowego 80%
2. Aktywny udział w wykładach 20%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna wiedza historyczna i humanistyczna oczekiwana od maturzysty, włącznie z licealnym programem propedeutyki filozofii lub „ścieżki filozoficznej”.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, WN PWN W-wa 2011 (lub inne wydanie), fragmenty
2. O. Hoeffe, Mała historia filozofii, WN PWN W-wa 2011, fragmenty
3. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Wyd. Aletheia 2003 (lub inne wydanie)
4. J. I. M. Bocheński, Zarys historii filozofiii, Wyd. Antyk, 2000
Fragmenty tekstów źródłowych wskazywane przez prowadzącego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Spór o redukcję transcendentalną, „Studia Filozoficzne” nr 5, 1986, s. 31-38.
Husserlowskie odkrywanie wewnętrznej świadomości konstytuującej czas, „Studia Filozoficzne” nr 2-3, 1990, s. 133-139 . (Skrócona wersja tekstu również w “Autoreferatach z odczytów i wykładów”, „Ruch Filozoficzny” nr 3, 1989, s. 306-308).
The Mystery of Time in Roman Ingarden’s Philosophy, (w:) A.-T. Tymieniecka (ed.), Analecta Husserliana, Vol. XXIII, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London 1991, s. 109-117.
Does Man Co-Create Time?, (w:) A.-T. Tymieniecka (ed.), Analecta Husserliana, Vol. XXXVIII, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London 1991, s. 55-64.
Two Concepts of Intentionality, (w:) Jochen Bloss, Władysław Stróżewski, Josef Zumr (red.), Intentionalität – Werte – Kunst (Husserl – Ingarden – Potočka), Wyd.: Goethe Institut w Pradze, Instytut Polski w Pradze, Filozofický Ústaw Akademie vìd Èeské Republiky (Filosofia – nadkladatelstvi Filosofické-ho Ústavu AV ÈR), Praga 1995, s. 59-67.
Dwa oblicza świadomości w filozofii Romana Ingardena, „Kwartalnik Filozoficzny” nr 1, 1995 (t. XXIII), s. 129-136.
Husserl and Camus: In Search of Time Accomplished, (w:) A.-T. Tymieniecka (ed.), Life. In the Glory of Its Radiating Manifestations, Analecta Husserliana, Vol. XLVIII, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London 1996, s. 37-43.
In the Shadow of the Master: Danuta Gierulanka, Phenomenology of Mathematics, (w:) A.- T. Tymieniecka (ed.), Encyclopedia of Learning, Analecta Husserliana, Vol. 80, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London 2002, s. 199-200.
Camus and Tischner: In Search of Absolute Love, (w :) A.-T. Tymieniecka (ed.), Phenomenology and Existentialism in the Twentieth Century, Book 2, Analecta Husserliana, Vol. CIV, Springer, Dordrecht, Heidelberg, Boston, London 2009, s. 147-160 .
Fenomenologia Edmunda Husserla – teoria poznania czy metafizyka?, (w:) I. S. Fiut (red.), Idee i Myśliciele, Ideał nauki i wartości w filozofii XIX-XXI wieku , WSTA-L, Kraków 2004, s.201-212.
Dobro w bliźnim w perspektywie personalizmu Jana Pawła II, nr specjalny BIP AGH dot. sesji naukowej „Dobro w świetle nauki Jana Pawła II”, Kraków XII 2007.
Camus and Tischner: In Search of Absolute Love, (w :) A.-T. Tymieniecka (ed.), Phenomenology and Existentialism in the Twentieth Century, Book 2, Analecta Husserliana, Vol. CIV, Springer, Dordrecht, Heidelberg, Boston, London 2009, s. 147-160 .
Spór z Ingardenowskim sporem o istnienie świata, [w:] A. Węgrzecki (red.), W kręgu myśli Romana Ingardena, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s.77-89.
Husserlowska redukcja transcendentalna wobec redukcji ejdetycznej [w:] D. Leszczyński, P. Żuchowski (red.), Metafizyka, fenomenologia, realizm, Lectiones & Acroases Philosophicae nr V, 2 (2012), s. 21-32.
Husserlowski strumień świadomości a emocje [w:] D. Leszczyński, M. Rosiak (red.), Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90.rocznicę urodzin, Oficyna Naukowa PFF, Wrocław 2013, s. 241 -250.
Samowiedza w Husserlowskiej fenomenologii, [w:] D. Leszczyński (red.), Wiedza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, seria wydawnicza Studia Systematica nr 3, Wrocław 2013, s. 131-142.
Specyfika problematyki czasu w Husserlowskiej fenomenologii, [w:] W. Płotka (red.), Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy, tom I, seria: Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, t. 9, IFiS PAN, Warszawa 2014, s. 267-292.
W obronie przedmiotu czysto intencjonalnego. Uwagi w dyskusji nad książką Marka Rosiaka Studia z problematyki realizmu-idealizmu, „Studia Philosophica Wratislaviensia” X 1, 2015.

Informacje dodatkowe:

Brak