Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Implanty i sztuczne narządy
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
EIB-1-640-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Biomedyczna
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Stodolak-Zych Ewa (stodolak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Frączek-Szczypta Aneta (afraczek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pielichowska Kinga (kingapie@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stodolak-Zych Ewa (stodolak@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Szaraniec Barbara (szaran@agh.edu.pl)
dr inż. Morawska-Chochół Anna (morawska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zależności pomiędzy budową i funkcją narządów w organizmie człowieka. Ma świadomość ważności ich poprawnego działania w utrzymaniu homeostazy organizmu. IB1A_W04, IB1A_W05 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna zależności pomiędzy właściwościami biomateriałów a ich budowa na różnym poziomie struktury. IB1A_W03 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna metody badawcze służące charakteryzowaniu biomateriałów na poziomie strukturalnym, mikrostrukturalnym, fizykochemicznym i mechanicznym. IB1A_W09, IB1A_W02, IB1A_W03 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Rozumie metodykę projektowania biomateriałów o zadanych właściwościach materiałowych oraz ich funkcjię zależną od roli: implant, sztuczny narząd. IB1A_W15, IB1A_W11, IB1A_W12 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W005 Ma świadomość wspomagania uszkodzonego narządu/tkanki za pomocą biomateriałów lub implantów zastępujacych czasowo utracone funkcje organizmu. IB1A_W13 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać syntezy danych literaturowych dotyczących istniejących lub nowych trendów materiałowych w implantologii i w funkcjonowaniu sztucznych narządów. IB1A_U01, IB1A_U05 Projekt,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Potrafi współpracować w zespole; w obrębie wykonania zadania labolatoryjnego i projektowego, wykorzystując wiedzę własną z zakresu nauk materiałowych oraz w oparciu o przeglad literatury fachowej. IB1A_U02, IB1A_U07, IB1A_U03 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Potrafi brać czynny udział w dyskusji na tematy związane z projektowaniem, wytwarzaniem biomateriałów, implantów i sztucznych narzadów. IB1A_U04, IB1A_U08 Projekt,
Zaliczenie laboratorium
M_U004 Ma świadomość ważnosci podejmowanych prac dotyczących wytwarzania i testowania biomateriałów stosowanych w sztucznych narządach i implantach, jako alternatywy dla dotychczasowych standardów leczenia. IB1A_U11 Projekt,
Udział w dyskusji,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie, że rozwój inzynierii biomaterialów ma istotne znaczenie dla poprawy standardu życia pacjentów a także dla rozwoju nowoczesnych technologii biomedycznych. IB1A_K02, IB1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_K002 Ma świadomość roli współpracy w zespole majacej na celu integrację wiedzy i umiejętności jego członków, pozwalającą na realizację określonego zadania związanego z; projektowaniem, otrzymywaniem i badaniem nowych materiałów implantacyjnych lub elementów sztucznych narzadów. IB1A_K04, IB1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_K003 Rozumie konieczność przekazywania informacji dotyczących nowych technologii biomedycznych w zakresie implantów i sztucznych narządów szerszemu odbiorcy. IB1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zależności pomiędzy budową i funkcją narządów w organizmie człowieka. Ma świadomość ważności ich poprawnego działania w utrzymaniu homeostazy organizmu. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna zależności pomiędzy właściwościami biomateriałów a ich budowa na różnym poziomie struktury. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody badawcze służące charakteryzowaniu biomateriałów na poziomie strukturalnym, mikrostrukturalnym, fizykochemicznym i mechanicznym. + - - - - - - - - - -
M_W004 Rozumie metodykę projektowania biomateriałów o zadanych właściwościach materiałowych oraz ich funkcjię zależną od roli: implant, sztuczny narząd. + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma świadomość wspomagania uszkodzonego narządu/tkanki za pomocą biomateriałów lub implantów zastępujacych czasowo utracone funkcje organizmu. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać syntezy danych literaturowych dotyczących istniejących lub nowych trendów materiałowych w implantologii i w funkcjonowaniu sztucznych narządów. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi współpracować w zespole; w obrębie wykonania zadania labolatoryjnego i projektowego, wykorzystując wiedzę własną z zakresu nauk materiałowych oraz w oparciu o przeglad literatury fachowej. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi brać czynny udział w dyskusji na tematy związane z projektowaniem, wytwarzaniem biomateriałów, implantów i sztucznych narzadów. - - - + - - - - - - -
M_U004 Ma świadomość ważnosci podejmowanych prac dotyczących wytwarzania i testowania biomateriałów stosowanych w sztucznych narządach i implantach, jako alternatywy dla dotychczasowych standardów leczenia. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie, że rozwój inzynierii biomaterialów ma istotne znaczenie dla poprawy standardu życia pacjentów a także dla rozwoju nowoczesnych technologii biomedycznych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość roli współpracy w zespole majacej na celu integrację wiedzy i umiejętności jego członków, pozwalającą na realizację określonego zadania związanego z; projektowaniem, otrzymywaniem i badaniem nowych materiałów implantacyjnych lub elementów sztucznych narzadów. - - + - - - - - - - -
M_K003 Rozumie konieczność przekazywania informacji dotyczących nowych technologii biomedycznych w zakresie implantów i sztucznych narządów szerszemu odbiorcy. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Rozróżnienie pojęć biomateriał, implant, sztuczny narząd. System powiązań pomiędzy komórką, tkanką a narządem. Kanały informacyjne w komórkach żywych. Błona komórkowa, receptory błonowe. Błony wewnętrzne organizmu; otrzewna, okostna, osierdzie – budowa i funkcja. Membrana syntetyczna granica łącząca lakarza i inżyniera. Wprowadzenie do inżynierii materiałów membranowych. Wymagania stawiane membranom o zastosowaniu medycznym. Metody otrzytmywania membran polimerowych: inwersja w ukłądzie trójskałdnikowym, spiekanie proszków polimerowych. Metody formowania membran; kapilarnych i membran płaskich. Warunki zachodzenia procesów separacyjnych na przykładzie mechanizmu sitowego, rozpuszczalnikowo-dyfuzyjnego. Prawa rządzące transportem masy; prawo Darcy’ego, Fouriera, Ficka. Membrany w implantologii: membrany okulistyczne, membran stosowanych w sterowanej regeneracji kości (GBR) sterowanej regeneracji nerwów (GNR). Membrany typu space maker. Nowoczesne metody leczenia ubytków kostnych z wykorzystaniem implantów membranowych. Modele sztucznej skóry na przykladzi implantów skóry. Narządy hybrydowe – (bio)sztuczna trzustka, hybrydowa wątroba. Membrany jako elementy sztucznych narządów: membrany w oksygenacji, dializie, hemoperfuzji.Transplantologia. Zabiegi transplantacji u ludzi i zwierząt.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Zastosowanie metody numerycznej w analizie materiałowej trzpieni endoprotez

  Celem ćwiczenia jest analiza charakterystyki odkształceniowo-naprężeiowej trzpieni endoprotez wykonanych z różnych materiałów z wykorzystaniem modelu numerycznego (MES).

 2. Cementy kostne

  Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z mechanizmem wiązania ‘in situ’ cementów kostnych. Porównanie wiązania cemantów fosforanowych (ceramicznych i akrylanowych (polimerowych) pod kątem szybkosci wiązania, efektu cieplnego reakcji oraz określenie optymalnego stosunku L/P.

 3. Materiały dla kardiochirurgii

  Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z materiałami o właściwościach atrombogennych. Ocena ich właściwości fizycznych i chemicznych a także zbadania wpływu środwiska biologicznego na ich parametry fizykochemiczne powierzchni tj; zwilżalnośc i chropowatość.

 4. Otrzymywanie materialów dla inzynierii tkankowej

  Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z; wymaganiami materiałowymi stawianymi rusztowaniom dla potrzeb inzynierii tkankowej, technikami formowania rusztowań dla inzynierii tkankowej oraz metodami badań charakteryzującymi materiały 3D. W trkacie ćwiczenia wytwarzane sa rózne rodzaje rusztown (polimerowe, ceramiczne), które nastepnie poddaje sie charakterytstyce pod kątem mikrostruktury.

 5. Materiały implantacyjne przeznaczone na implanty okulistyczne

  Celem ćeiczenia jest zapoznanie się z alternatywnymi metodami leczenia jaskry z wykorzystaniem membranowych implantów polimerowych i kompozytowych skutecznie poprawiających procesy ultrafiltracji w komorze przedniej oka.

 6. Otrzymywanie i charakterystyka membran

  Celem ćwiczenia jest otrzymanie membran metoda inwersji faz a także zapozanienie sie z klasyfikacją polimerowych materiałow membranowych ze względu na ich strukturę, funkcję oraz metodę otrzymywania.

 7. Ciśnieniowe techniki rozdziału – odwrócona osmoza

  Celem ćwiczenia jest praktyczne zapozanianie się z procesami osmozy i osmozy odwróconej oraz porównanie szybkosci wspomnianych procesow ze względu na materiał membranowy a takżeze względu na skład medium separującego.

 8. Otrzymywanie kapsułek alginanowych jako potencjalnych materiałów do enkapsulacji

  Celem ćwiczenia jest wytworzeinie róznych wielkosci kapsułek alginanowych oraz określenie wpływu warunków wytwarzania na wielkość i kształt mikrokapsułek.

 9. Dializa i techniki dializacyjne

  Celem ćwiczenia jest praktyczne zapozanieie sie z technika dializoterapii oraz zasadanimi i wymogami procesu, okreslenie prawidłowego klirensu membrany w zadanym układzie.

Ćwiczenia projektowe:
 1. Przygotowanie do opracowania projektu

  Wymogi merytoryczne konieczne do przygotowania projektu. Wymogi edytorskie pomocne w przygotowaniu projektu.
  Wymogi merytoryczne konieczne w trkacie przygotowania prezentacji projektu. Wymogi edytorskie prezentacji projektu.

 2. Szkolenie z zakresu doboru bibliografii

  Możliwości bibliograficzne baz uczelanianych. Możliwosci bibliografoczne baz spoza uczelni. Umiejętnośc formułowania słów kluczowych. Rzetelnosc informacji podawanych w internecie.

 3. Prezentacja projektu

  Obrona publiczna (grupowa) tez projektu. Umiejętność merytorycznej odpowiedzi na pytania. Przygotowanie prezentacji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 42 godz
Wykonanie projektu 6 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 6 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu to średnia wazona z ocen uzyskanych z labolatorium, projektu, egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z zakresu materiałoznawstwa; podstawowe własciwości materiałów polimerowych, ceramicznych, metalicznych i kompozytowych. Ukończony kurs z przedmiotu Biomateriały z uwzględnieniem podziału materialów na zachowanie się w warunkach in vitro/in vivo. Podtsawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Joseph D. Bronzino Tissue Engineering and Artificial Organs (The Biomedical Engineering Handbook) 2006
2. Gerald Miller Artificial Organs 2006
3. M. Darowski, T. Orłowski, A. Weryński, J. M. Wójcicki, Sztuczne narządy. Tom 3, Wydawnictwo PAN, 2005
4. Skrypt dla studentów Inzynierii Biomedycznej z zakresu implantów i sztucznych narządów, Praca zbiorowa pod red E. Stodolak, AGH 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

W ramach zajęć labolatoryjnych Student zobowiązany jest do odbycia 6 ćwiczeń w semstrze. Ćwiczenia przebiegają według harmonogramu podanego na początku semstru.